Warunki korzystania ze strony

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. WCHODZĄC NA STRONĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE, JAK RÓWNIEŻ NA PRZESTRZEGANIE WSZELKICH WARUNKÓW, ZASAD I WYTYCZNYCH WŁĄCZONYCH W ICH ZAKRES PRZEZ ODNIESIENIE. UŻYTKOWNICY NIEZGADZAJĄCY SIĘ Z TYMI WARUNKAMI NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Właścicielem i operatorem tej witryny ("Strona") jest Gallo Images Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Gallo Images", "my", "nasz"). Niniejsze Warunki Korzystania ze Strony ("Warunki Korzystania", "Warunki") dotyczą jej użytkowników i w żaden sposób nie wpływają na warunki innych umów zawartych z Gallo Images, jej spółkami zależnymi lub powiązanymi. Korzystając ze Strony użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych niezbędną do przyjęcia niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik korzystający ze Strony w imieniu podmiotu gospodarczego, oświadcza również i gwarantuje, że został upoważniony do przyjęcia Warunków Korzystania w imieniu tego podmiotu i że podmiot ten zgadza się zabezpieczyć Gallo Images przed naruszeniem tych Warunków.

Polityka prywatności

Gallo Images zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Informacje dotyczące zbierania, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przez Gallo Images zamieszczono w "Polityce prywatności". Warunki tej polityki (w brzmieniu uwzględniającym każdorazowe modyfikacje) stanowią integralną część niniejszych Warunków.

Prawa własności do Strony i jej treści

Strona stanowi własność Gallo Images. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie treści przedstawione na Stronie, w tym, bez ograniczenia, tekst, grafika, dane, obrazy nieruchome i ruchome, dźwięki, ilustracje, oprogramowanie oraz ich wybór i układ ("Treści Gallo Images") stanowią własność Gallo Images, jej licencjodawców, reklamodawców lub osób trzecich będących jej partnerami lub dostawcami treści. Zabrania się wykorzystania Treści Gallo Images bez upoważnienia.

Wszystkie elementy Strony, w tym Treści Gallo Images, są przedmiotem praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz mogą stanowić dobra osobiste prawnie chronione.

Gallo Images zastrzega sobie prawo zmiany lub rezygnacji z dowolnych elementów Strony w każdym momencie. Zmiana lub rezygnacja z elementów lub właściwości Strony może nastąpić bez uprzedzenia.

Korzystanie ze Strony

Niniejsza Strona i Treści Gallo Images przeznaczone są dla klientów Gallo Images. Zabrania się wykorzystywania Strony i Treści Gallo Images w jakimkolwiek innym celu niż do prowadzenia współpracy gospodarczej z Gallo Images. W szczególności zabrania się: (a) drukowania, ładowania, kopiowania, modyfikowania lub przesyłania części lub całości Strony lub Treści Gallo Images inaczej niż w dobrej wierze do użytku osobistego i niekomercyjnego, bez pisemnej licencji lub umowy z Gallo Images lub z pogwałceniem warunków pisemnej licencji lub umowy z Gallo Images; (b) stosowania technologii wyszukiwania danych typu "data mining", robotów lub podobnych technik pozyskiwania danych; (c) manipulacji lub innych metod wyświetlania Strony lub Treści Gallo Images z wykorzystaniem ramkowania lub podobnych technik nawigacyjnych; (d) rejestracji, subskrypcji, rezygnacji z subskrypcji lub podejmowania prób tych czynności w imieniu innych osób w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług Gallo Images, jeżeli użytkownik nie został jednoznacznie do tego upoważniony przez taką osobę; (e) korzystania ze Strony lub Treści Gallo Images niezgodnie z ich przeznaczeniem. Przypadki takiego nieupoważnionego wykorzystania mogą stanowić jednocześnie naruszenie obowiązujących przepisów, w tym między innymi praw autorskich i praw własności przemysłowej, przepisów dotyczących prawa do prywatności, wizerunku i publikacji informacji.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązujących na terytorium Polski oraz w kraju w którym Użytkownik przebywa lub z którego przesyła dane, w tym w szczególności przepisów dotyczących korzystania z internetu, przekazywania danych, w tym danych osobowych, komunikacji elektronicznej, praw autorskich i praw własności przemysłowej, przepisów dotyczących prawa do prywatności, wizerunku i publikacji informacji.

Polityka dotycząca naruszenia praw autorskich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Gallo Images wprowadziła odpowiednią politykę zamykania, w okolicznościach uzasadnionych według wyłącznej oceny Gallo Images, kont użytkowników naruszających prawa własności intelektualnej Gallo Images lub jakichkolwiek osób trzecich.

Reklamacje dotyczące praw autorskich

Jeżeli zdaniem użytkownika jakikolwiek materiał zamieszczony na Stronie narusza prawa autorskie stanowiące jego własność lub pozostające pod jego kontrolą, przysługuje mu prawo przekazania informacji o takim naruszeniu pod adres:
Gallo Images Poland sp. z o.o.
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa
lub pod adresem e-mail: sales@gettyimages.com.pl

Do takiej reklamacji Gallo Images ustosunkuje się w formie ogólnej informacji zamieszczonej na Stronie, maila lub listu poleconego wysłanego do użytkownika zgłaszającego reklamację.

Znaki towarowe

Logo, nazwy produktów, usług i hasła reklamowe zamieszczone na Stronie Gallo Images są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi Gallo Images, jej dostawców lub licencjodawców. Zabrania się ich kopiowania, naśladowania i wykorzystania w całości lub w części bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gallo Images lub właściciela danego znaku. Zabrania się stosowania metatagów lub innych tagów HTML, komentarzy lub ukrytego tekstu z wykorzystaniem "Gallo Images" lub innych znaków towarowych odnoszących się do produktów lub usług Gallo Images, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Ponadto wygląd i cechy charakterystyczne Strony (w tym bez ograniczeń nagłówki, grafika, ikony i skrypty) stanowi znak towarowy i / lub wzór przemysłowy Gallo Images. Zabrania się ich kopiowania, naśladowania lub wykorzystania, w całości lub w części, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione na Stronie stanowią własność odpowiednich podmiotów. Odniesienie na Stronie do jakichkolwiek produktów, usług, znaków towarowych, producentów, dostawców i innych podmiotów nie stanowi rekomendacji udzielonej przez Gallo Images.

Linki

Zabronione jest korzystanie z logo Gallo Images i innych form graficznych stanowiących jej własność w celu połączenia się z tą (lub inną) Stroną bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody Gallo Images. Ponadto zabrania się ramkowania znaku towarowego Gallo Images, jej logo i innych informacji stanowiących jej własność, w tym Treści Gallo Images, bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody Gallo Images.

Gallo Images nie składa bezpośrednio lub pośrednio żadnych oświadczeń lub zapewnień ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość, treść, charakter czy wiarygodność witryn osób trzecich dostępnych za pośrednictwem hyperlinków ze Strony lub stron z nią powiązanych (zlinkowanych). Witryny takie nie są kontrolowane przez Gallo Images, Gallo Images nie odpowiada zatem za ich treść ani za treść wbudowanych w nie linków, ani też za przegląd, zmiany lub aktualizację takich witryn. Gallo Images udostępnia te linki użytkownikom wyłącznie dla wygody, a umieszczenie linku na Stronie nie oznacza stowarzyszenia, rekomendacji ani przyjęcia przez Gallo Images danej witryny lub informacji w niej zamieszczonych. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że przyjęte przez nas zasady i warunki przestają obowiązywać po opuszczeniu Strony. Należy zatem zapoznać się z zasadami obowiązującymi na stronie, na którą użytkownik został przekierowany, w tym z polityką prywatności i gromadzenia danych.

Jakiekolwiek formy współpracy użytkownika z osobą trzecią poznaną za pośrednictwem Strony pozostają wyłączną sprawą użytkownika i osoby trzeciej. Użytkownik zgadza się, że Gallo Images nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiej współpracy, w tym w szczególności wynikające z płatności i dostaw dóbr lub usług, jak również gwarancji czy oświadczeń związanych z taką współpracą.

Rejestracja i członkostwo

W związku z korzystaniem ze Strony użytkownik zgadza się: (a) dostarczyć dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, wymaganych w toku wypełniania formularza rejestracji na Stronie ("Dane Rejestracyjne"); (b) na bieżąco aktualizować Dane Rejestracyjne oraz inne dostarczane przez siebie informacje w celu zapewnienia ich dokładności, aktualności i kompletności; (c) dbać o bezpieczeństwo swego hasła i identyfikatora; (d) niezwłocznie poinformować Gallo Images o przypadkach nieuprawnionego korzystania ze swojego konta lub innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa; (e) przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na swoim koncie; (f) przyjąć wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem Danych Rejestracyjnych i innych przekazanych informacji.

Gallo Images zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w dowolnym momencie lub odmowy dostępu do aplikacji z dowolnej przyczyny, która zdaniem Gallo Images okaże się wystarczająca, w tym w szczególności: (i) w przypadku dostarczenia nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych, niekompletnych lub niewłaściwych Danych Rejestracyjnych; (ii) w przypadku nieuiszczenia Opłat; (iii) jeżeli Gallo Images dowie się, że użytkownik jest niepełnoletni lub z innych powodów nie ma prawa korzystania ze Strony; (iv) w przypadku podejmowania prób oszukania Gallo Images lub innych użytkowników, formułowania nieprawdziwych, zniesławiających lub złośliwych komentarzy pod adresem Gallo Images lub innych użytkowników; (v) w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania lub obowiązujących przepisów prawnych.

Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Gallo Images o wszelkich zmianach swoich Danych Rejestracyjnych w formie aktualizacji dokonanej na Stronie lub - w przypadku niemożności dokonania aktualizacji - w formie powiadomienia pocztą elektroniczną. Użytkownik zobowiązuje się zapezpieczyć Gallo Images, jej spółki zależne, powiązane, licencjodawców, pracowników i agentów od strat lub szkód, które mogą wyniknąć z wykorzystania Danych Rejestracyjnych przez Gallo Images lub osoby trzecie.

Wynagrodzenie

W zamian za produkty i usługi oferowane na Stronie Gallo Images uiszcza się określone opłaty, takie jak opłaty licencyjne za obrazy pobierane ze Strony („Opłaty”).

Opłaty naliczane są z góry, w momencie zakupu produktu za pośrednictwem Strony i pokrywają one korzystanie z produktu zgodnie z warunkami odpowiedniej licencji.

Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczania wszelkich tego rodzaju Opłat po obowiązujących stawkach ustalonych przez Gallo Images, w pełnej kwocie, bez jakichkolwiek potrąceń. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania czynności mających na celu uchylenie się od uiszczania Opłat.

Nasze serwery przechowujące dane do faktury są kodowane i zgodne z PCI. Również transmisje danych podlegają kodowaniu.

Obszary interaktywne

Strona może zawierać obszary lub usługi interaktywne, w tym blogi, fora dyskusyjne, chatroomy, biuletyny, strony z ogłoszeniami, hosting on-line lub usługi przechowywania, intranet i ekstranet, a także inne obszary obsługi, w których użytkownik, zarejestrowani użytkownicy lub osoby trzecie tworzą, umieszczają lub przechowują informacje, treści, komunikaty, komentarze, materiały lub elementy o innym charakterze ("Obszary Interaktywne"). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie Obszarów Interaktywnych i korzysta z nich na własne ryzyko. Korzystając z Obszarów Interaktywnych użytkownik zgadza się nie umieszczać, nie przesyłać, nie rozpowszechniać, nie przechowywać, nie tworzyć ani nie publikować w innej formie za pośrednictwem Strony następujących treści:

a. wiadomości, komentarzy, danych, dokumentów, plików, informacji, tekstów, muzyki, zdjęć, grafiki, kodów lub innych materiałów ("Treści Użytkownika") niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, o szkodliwym wpływie na nieletnich, naruszających zobowiązanie do zachowania poufności, nieuczciwych lub z innych przyczyn budzących sprzeciw, jak również takich, o których użytkownik ma prawo sądzić, że są błędne, niedokładne, mylące lub nieaktualne;

b. Treści Użytkownika, stanowiących, zachęcających lub dostarczających wskazówek do popełnienia przestępstwa, naruszenia praw jakiejkolwiek osoby lub które w inny sposób obciążają lub naruszają przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

c. Treści Użytkownika mogących stanowić naruszenie patentów, znaków towarowych, tajemnicy handlowej, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej innej osoby. Umieszczając na Stronie Treści Użytkownika, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada ważne prawo do przekazywania, rozpowszechniania i kopiowania tych treści;

d. Treści Użytkownika uosabiających osobę fizyczną lub jednostką organizacyjną w tym posiadającą osobowość prawną, albo w inny sposób wprowadzających w błąd odnośnie powiązania użytkownika z osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną w tym posiadającą osobowość prawną;

e. niezamawianych promocji, kampanii politycznych, wiadomości-śmieci, spamu, "łańcuszków dobrej woli", piramid lub ofert;

f. Treści Użytkownika stanowiących spam, generowanych automatycznie lub losowo, zawierających nieetyczne lub niechciane treści handlowe, których celem jest przyciągnięcie klientów do stron osób trzecich lub poprawa rankingów tych stron w wyszukiwarce, dokonywania czynów niezgodnych z prawem (np. phishingu) lub wprowadzania odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia materiałów (np. spoofingu);

g. prywatnych danych osób trzecich, w tym bez ograniczeń adresów, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, numerów identyfikacyjnych i numerów kart kredytowych;

h. wirusów, uszkodzonych danych lub innych plików szkodliwych lub potencjalnie groźnych; lub Treści Użytkownika które, w ocenie Gallo Images, budzą obiekcje, utrudniają lub uniemożliwiają innym bezproblemowe korzystanie z Obszarów Interaktywnych na Stronie, lub które negatywnie wpływają na możliwość dostępu innych użytkowników do jej zasobów (np. nadmiar wykrzykników, użycie samych wielkich liter, ciągłe umieszczanie powtarzającego się tekstu), albo narażają Gallo Images lub innych użytkowników na szkodę lub odpowiedzialność.

Ponadto użytkownik zgadza się nie usuwać ani nie zmieniać treści umieszczanych na Stronie przez innych użytkowników. Gallo Images nie ponosi odpowiedzialności za treści przechowywane lub umieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie ani za szkody i straty z nimi związane. Gallo Images nie ponosi również odpowiedzialności za pomyłki, przypadki zniesławienia, pomówienia, oszczerstwa, przemilczenia, naśladownictwa, obscenicznego zachowania, pornografii lub profanacji. Użytkownik korzysta z Obszarów Interaktywnych na własne ryzyko. Jako dostawca usług interaktywnych Gallo Images nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i treści zamieszczane przez użytkowników na forach publicznych, własnych stronach internetowych lub w innych Obszarach Interaktywnych.

Choć Gallo Images nie ma obowiązku kontroli, edycji ani monitoringu treści użytkowników umieszczanych w Obszarach Interaktywnych i nie rekomenduje, nie przegląda ani nie zatwierdza żadnych tego rodzaju treści, zastrzegamy sobie prawo usuwania, kontroli i edycji Treści Użytkowników umieszczonych na Stronie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia. Użytkownik, na własny koszt, ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i wymianę informacji umieszczanych przez siebie na Stronie.

Wykorzystanie Obszarów Interaktywnych lub innych części Strony z naruszeniem wyżej wymienionych warunków stanowi naruszenie Warunków Korzystania ze Strony i może skutkować między innymi odebraniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Obszarów Interaktywnych lub ze Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Gallo Images może wykorzystywać i ujawniać informacje dotyczące samego użytkownika i korzystania przez niego ze Strony, w tym, bez ograniczeń, Treści Użytkownika, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub konieczne do przeprowadzenia postępowania sądowego, w celu ochrony praw lub własności Gallo Images lub bezpieczeństwa Gallo Images, jej pracowników, klientów lub społeczeństwa.

W przypadku usunięcia przez użytkownika zamieszczonych treści Gallo Images wykorzysta wszelkie racjonalne i dostępne środki w celu usunięcia ich ze Strony. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że tak usunięta treść (lub odniesienia do niej) może pozostać na Stronie w pamięci podręcznej, wobec czego może być dostępna jeszcze przez pewien czas po usunięciu.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, w przypadku umieszczania na Stronie Treści Użytkownika, użytkownik ten udziela Gallo Images i jej podmiotom powiązanym niewyłącznego, bezpłatnego, bezterminowego i nieodwołalnego oraz w pełni zbywalnego prawa użytkowania, kopiowania, modyfikacji, dostosowania, publikacji, tłumaczenia, wykorzystywania do innych opracowań, dystrybucji, realizacji i prezentacji tej treści na całym świecie za pośrednictwem dowolnych mediów, na warunkach zgodnych z naszą polityka prywatności (PRIVATE POLICY HYPERLINK). Użytkownik udziela Gallo Images, podmiotom powiązanym i licencjobiorcom Gallo Images prawa do wykorzystania swojej nazwy powiązanej z treścią zamieszczoną na Stronie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszystkie prawa do Treści Użytkownika zamieszczonej na Stronie są jego własnością i pod jego kontrolą lub że posiada prawo umieszczania tej treści na Stronie, na innej podstawie; (b) że zamieszczona treść jest dokładna i nie wprowadza w błąd; (c) że korzystanie i umieszczanie tej treści nie stanowi naruszenia Warunków Korzystania ze Strony ani żadnych innych praw i że nie przynosi szkody żadnym osobom fizycznym i prawnym, w tym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

Informacje prasowe

Dane zawarte w informacjach prasowych publikowanych przez Gallo Images mogą być uznane za dokładne i aktualne wyłącznie w dniu publikacji. Gallo Images nie będzie aktualizować informacji prasowych i oświadcza, że nie ma obowiązku tego robić. W zakresie wszelkich informacji odnoszących się do przyszłych zdarzeń, Gallo Images oświadcza, iż informacje te opierają się jedynie na prawdopodobieństwie, wobec czego użytkownik powinien mieć świadomość, iż skorzystanie z tych informacji obarczone jest znacznym ryzykiem.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zwolnić z odpowiedzialności za oraz wynagrodzić i naprawić wszelkie poniesione przez Gallo Images, jej spółki zależne, powiązane, licencjodawców, pracowników, agentów, sponsorów, dostawców informacji dotyczących osób trzecich oraz niezależnych wykonawców od szkody, koszty, zobowiąznia i wydatki (w tym między innymi uzasadnione koszty wynagrodzenia pełnomocnika profesjonalnego) wynikające lub związane z Treściami Użytkownika zamieszczanymi, przechowywanymi lub przesyłanymi przez Stronę lub z treścią zamieszczaną przez osoby trzecie, wykorzystywaną przez użytkownika, ze sposobem postępowania użytkownika, jego zdolnością lub niezdolnością do korzystania ze Strony, faktycznym lub domniemanym naruszeniem Warunków Korzystania ze Strony lub z zawartymi tu oświadczeniami i gwarancjami, nieupoważnionym korzystaniem z Treści Gallo Images lub z naruszeniem przez użytkownika praw innych osób.

Zastrzeżenie

NINIEJSZA STRONA, TREŚCI GALLO IMAGES I TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZEDSTAWIONE SĄ W SWOJEJ FAKTYCZNEJ FORMIE. GALLO IMAGES, JEJ ZARZĄD, PRACOWNICY, DOSTAWCY TREŚCI, AGENCI, SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE WYKLUCZAJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE JAWNE I DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. GALLO IMAGES NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, Z TREŚCI GALLO IMAGES LUB Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA, JAK RÓWNIEŻ Z BRAKU DOSTĘPU DO NICH, W TYM – BEZ OGRANICZEŃ – ZA UTRACONE ZYSKI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, KARNE, SZCZEGÓLNE I NASTĘPCZE. FUNKCJE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE LUB W PUBLIKOWANYCH NA NIEJ MATERIAŁACH NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI NIEZAWODNOŚCI ANI BEZBŁĘDNOŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOSZTY NIEZBĘDNEJ OBSŁUGI, NAPRAW CZY KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, Z TREŚCI GALLO IMAGES LUB Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA. NIE GWARANTUJEMY ŻE STRONA TA, TREŚCI GALLO IMAGES LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ANI INNYCH FORM OPROGRAMOWANIA O POTENCJALNIE SZKODLIWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.

Gallo Images podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia dokładności, poprawności i wiarygodności Treści Gallo Images. Nie składamy jednak oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji dotyczących dokładności, poprawności ani wiarygodności tych treści.

Na Stronie dostępna jest funkcja wyszukiwarki. Gallo Images nie ponosi odpowiedzialności za treść i dostępność informacji zawartych w indeksie wyszukiwarki lub w katalogu. Nie ponosimy również odpowiedzialności za kompletność i dokładność katalogów ani za wyniki wyszukiwania.

Gallo Images nie kontroluje bezpośrednio Treści Użytkownika, nie składa oświadczeń i nie udziela gwarancji dotyczących tych treści, a także nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Ograniczenie odpowiedzialności

GALLO IMAGES, CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ STRONY, TREŚCI GALLO, TREŚCI UŻYTKOWNIKA, W TYM MATERIAŁÓW POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, W TYM - BEZ OGRANICZEŃ - ZA SZKODY SPOWODOWANE WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI UZYSKANYCH OD GALLO IMAGES LUB WYNIKAJĄCE Z POMYŁEK, ZANIECHANIA, PRZERWANIA PRACY, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH, BŁĘDÓW, DEFEKTÓW, WIRUSÓW, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU DANYCH LUB INNYCH WAD DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ICH PRZYCZYNĄ JEST SIŁA WYŻSZA, AWARIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO REKORDÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG GALLO IMAGES. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GALLO IMAGES, ZWIĄZANA Z WYKORZYSTANIEM STRONY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, CZY TEŻ WYNIKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, NIE PRZEKROCZY WARTOŚCI OPŁAT, ZDEFINIOWANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA, WNIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ GALLO IMAGES.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze Strony lub Treści Gallo Images będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gallo Images.

Wypowiedzenie

Niezależnie od Warunków Korzystania, Gallo Images zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, zablokowania lub ograniczenia mu dostępu do Strony bez powiadomienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny według uznania Gallo Images.

Klauzule końcowe

Niewykonanie, częściowe wykonania albo opóźnienie w wykonaniu przez Gallo Images prawa przysługującego zgodnie z Warunkami Korzystania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Zrzeczenie się przez Gallo Images z prawa przysługującego mu zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania okażą się nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia zachowają moc w pełnym zakresie. Wszelkie prawa, których jednoznacznie nie przyznano w niniejszych Warunkach, pozostają zastrzeżone.

Zmiany Warunków Korzystania

Gallo Images zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Korzystania lub zasad i wytycznych obowiązujących na Stronie w dowolnym momencie i według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian, zmianie ulegnie również data "ostatniej aktualizacji" zamieszczona na początku Warunków Korzystania ze Strony. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie. Kontynuacja korzystania ze Strony przez użytkownika po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych warunków. Zachęcamy do przeglądania Warunków Korzystania przy każdej wizycie na Stronie.

Wizerunki NBA

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE OSOBĄ TRZECIĄ BĘDĄCĄ BENEFICJENTEM NINIEJSZEJ UMOWY JEST RÓWNIEŻ NBA ENTERTAINMENT ODDZIAŁ NBA PROPERTIES, INC. – W ODNIESIENIU DO LICENCJONOWANIA LUB ZAKUPU OBRAZÓW NBA. Nazwa i logo National Basketball Association (NBA) oraz nazwy i logo drużyn NBA stanowią własność NBA Properties, Inc. ("NBAP") oraz drużyn członkowskich NBA. Nazwa i logo Women's National Basketball Association ("WNBA") oraz nazwy i logo jej drużyn członkowskich stanowią własność WNBA Enterprises, LLC. Nazwa i logo National Basketball Development League ("NBDL") oraz nazwy i logo jej drużyn członkowskich stanowią własność NBDL Enterprises, LLC.

Ustawowe prawa i ujawnianie informacji

Niniejsze Warunki Korzystania nie wpływają na uprawnienia użytkownika przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Pytania lub uwagi dotyczące Warunków Korzystania ze Strony należy kierować do:
Gallo Images sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa
adres e-mail:sales@gettyimages.com.pl
numer telefonu 22 596 52 21

Gallo Images sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 5 00-496 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000489273, NIP: 522-301-07-94, REGON 146985362 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.